Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

XXVI.- Phẩm BÀ-LA-MÔN.(Kệ số 415-416)

Phần.II. Thực thi thân tâm


Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.


Ai đời nầy dục-lạc lià bỏ,
Rời gia-đình theo ngõ xuất-gia,
Dục-ái, hữu-ái đà đoạn-tận,
Như-Lai gọi là Bà-la-môn.
(Kệ số 415.)
Ai đời nầy, khát-ái lià bỏ
Rời gia-đình, theo ngõ xuất-gia,
Dục-ái, hữu-ái đà đoạn-tận
Như-Lai gọi là Bà-la-môn.
(Kệ số 416.)

Câu hỏi?


06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.


07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.


08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.


09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.


10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/


------------------------------


Luận nghĩa câu hỏi:


06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.


07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.


08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.


09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.


10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)


IV. Kết Luận:


Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.


Thì xem thí dụ dưới đây.


Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.


Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)


Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.


Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.


Cao hơn nửa là:


Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận. 

http://sites.google.com/site/layphat/
http://chonnga.blogspot.com/
http://tracnghiemthantam.blogspot.com/
http://phap-cu.blogspot.com/


Thân Khẩu ý(Kệ số 408.)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Người nói lời hoà-nhã, êm tai,
Lời xây-dựng, cùng lời chơn-thật,
Chẳng bao giờ nói mích lòng ai,
Như-Lai gọi là Bà-la-môn.
(Kệ số 408.)

Câu hỏi?

06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

Thân Khẩu ý.(Kệ số 399-400)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Chẳng sân-hận, nhận lời trách-móc,
Cam chịu cực-hình và roi-vọt
Lấy nhẫn làm sức mạnh ba quân,
Như-Lai gọi là Bà-la-môn.
Chẳng sân-hận, làm tròn bổn-phận.
Giới-hạnh trang-nghiêm, tham-ái tận,
Căn nhiếp-phục, thân nầy là chót,
Như-Lai gọi là Bà-la-môn.
(Kệ số 400.)
Câu hỏi?


06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

Thân Khẩu ý (Kệ số 362-363)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Người chế-phục tay chơn, lời nói,
Tận đỉnh đầu trên cao vòi-vọi,
Lòng thoả-thích trong cơn thiền-định,
Biết đủ, sống độc-cư, trầm-tĩnh,
Người ấy xứng danh là tỳ-kheo.
(Kệ số 362.)
Tỳ-kheo đã chế-phục miệng lưỡi,
Khiêm-nhường, khéo nói, chẳng thừa lời,
Giải-thích rõ nghĩa Pháp sáng ngời,
Ngọt-ngào thay, lời nói Tỳ-kheo!
(Kệ số 363.)

Câu hỏi?

06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

XXV.- Phẩm TỲ-KHEO.(Kệ số 360-361)

Phần.II. Thực thi thân tâmLà việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.


Mắt đây, chế-phục, lành thay!
Lành thay biết chế-ngự hai tai nầy!
Khéo điều-phục mũi, lành thay!
Lành thay, nhiếp-phục lưỡi nầy cho yên!
(Kệ số 360.)
Lành thay, chế-phục thân-hành!
Tiết-chế khẩu-nghiệp đã rành, lành thay!
Lành thay, ý-nghiệp tịnh ngay!
Chế-phục tất cả đủ-đầy, lành thay!
Mọi điều tự-chế khéo, hay,
Tỳ-kheo giải-thoát được ngay khổ-sầu.
(Kệ số 361.)

Câu hỏi?


06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.


07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.


08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.


09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.


10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/


------------------------------


Luận nghĩa câu hỏi:


06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.


07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.


08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.


09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.


10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)


IV. Kết Luận:


Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.


Thì xem thí dụ dưới đây.


Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.


Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)


Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.


Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.


Cao hơn nửa là:


Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.
http://sites.google.com/site/layphat/
http://chonnga.blogspot.com/
http://tracnghiemthantam.blogspot.com/
http://phap-cu.blogspot.com/

XXIV.- Phẩm THAM-ÁI.(Kệ số 345-346)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Xiềng bằng sắt, bằng gỗ, bằng gai,
Người trí bảo, chưa dai, chưa bền.
Luyến-lưu con thảo, vợ hiền,
Ngọc-ngà, trang-sức là xiềng chặt hơn.
(Kệ số 345.)
Ràng-buộc đó thật bền, người trí bảo,
Tuy mềm, nhưng trì nặng, thật khó tháo.
Bực hiền-trí dứt xong bao kiềm-toả,
Dục-lạc khước-từ, thoát khổ thế-gian.
(Kệ số 346.)

Câu hỏi?

06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

XXIII.- Phẩm VOI.(Kệ số 326.)

Phần.II. Thực thi thân tâmLà việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.


Ngày trước, tâm lang-thang, lêu-lổng,
Đuổi theo thú-vui cùng dục-vọng.
Ngày nay, bằng chánh-niệm, kềm tâm
Như quản-tượng tay cầm móc dạy voi.
(Kệ số 326.)

Câu hỏi?


06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.


07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.


08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.


09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.


10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/


------------------------------


Luận nghĩa câu hỏi:


06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.


07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.


08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.


09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.


10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)


IV. Kết Luận:


Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.


Thì xem thí dụ dưới đây.


Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.


Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)


Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.


Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.


Cao hơn nửa là:


Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.
http://sites.google.com/site/layphat/
http://chonnga.blogspot.com/
http://tracnghiemthantam.blogspot.com/
http://phap-cu.blogspot.com/


Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

XXII.- Phẩm ĐỊA-NGỤC.(Kệ số 309-310)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Bốn điều bất-hạnh đang chờ-chực
Kẻ dể-duôi dâm-dật vợ người:
Mang tai-hoạ, ngủ đâu yên giấc,
Ba: bị trách; bốn: sa điạ-ngục.
(Kệ số 309.)
Mang tai-hoạ, phải đọa vào đường dữ,
Vui phút giây, đôi dâm-đãng phập-phồng;
Vua lại ban-hành cực-hình xét-xử.
Vậy, đừng phạm tiết những ai có chồng.
(Kệ số 310.)

Câu hỏi?

06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

XXI.- Phẩm Tạp-lục.(Kệ số 304.)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Người lành dầu ở thật xa,
Sáng lồ-lộ giống như toà Tuyết-sơn.
Chẳng ai nhìn kẻ ác, gần hơn,
Như mũi tên bay trong đêm tối.
(Kệ số 304.)

Câu hỏi?

06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

XX.- Phẩm Đạo(Kệ số 276.)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Các người hãy tự mình nỗ-lực,
Như-Lai chỉ là bực dẫn đường.
Thực-hành thiền-định cho thường,
Thoát vòng kiềm-toả Ma-vương buộc-ràng.
(Kệ số 276.)

Câu hỏi?

06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

XIX.- Phẩm Pháp-trụ(Kệ số 262-263)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Nào phải do tài hùng-biện,
Chẳng vì đẹp-đẽ sắc-diện,
Mà thành được người hiền-thiện,
Nếu tâm còn ganh, ích-kỷ, kiêu-căng.
(Kệ số 262.)
Ai là người cắt được tâm ấy,
Góc rễ đào lên đem diệt hết,
Trí-huệ sáng ngời trừ sân-hận,
Mới xứng là người hiền-thiện vậy.
(Kệ số 263.)

Câu hỏi?

06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

XVIII .- Phẩm Ô-UẾ (Kệ số 241-243)

Phần.II. Thực thi thân tâm

Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.

Chẳng tụng-niệm là vết nhơ Kinh-kệ,
Chẳng siêng dọn là dơ-bẩn cửa nhà,
Nhác lờ-đờ là sắc-đẹp phôi-pha,
Thường bất-cẩn là sơ-hở phòng-vệ.
(Kệ số 241.)
Tà-hạnh là vết nhơ phụ-nữ,
Xan-tham là uế-trược người cho,
Điều tệ-ác quả là cấu-uế
Trong đời nầy và các đời kế.
(Kệ số 242.)
Trong các mối bẩn-nhơ vừa điểm
Vô-minh là ô-uế cực-hiểm.
Nầy nầy, hỡi các vị tỳ-kheo,
Mau rửa sạch, theo hàng Vô-nhiễm.
(Kệ số 243.)

Câu hỏi?

06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.

07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.

08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.

09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.

10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/

------------------------------

Luận nghĩa câu hỏi:

06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.

07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.

08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.

09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.

10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)

IV. Kết Luận:

Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.

Thì xem thí dụ dưới đây.

Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.

Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)

Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.

Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.

Cao hơn nửa là:

Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

XVII.- Phẩm Sân-hận(Kệ số 227-230)

Phần.II. Thực thi thân tâm


Là việc ác chẳng làm, điều lành siêng tu. Tâm ý trong sạch.
Tiêu đề trong các bài kệ Pháp Cú. Bạn đã áp dụng, và đang thực hành.
Từ câu hỏi 6 tới 10. Bạn không bắc buộc phải làm đủ các câu hỏi.
Chọn những bài kệ bạn thích và thực hành được trong 423 Pháp Cú kệ.


Nầy A-tu-la, nên biết rõ,
Chẳng phải chỉ ngày nay mới có,
Tự ngàn xưa, việc đó cũng thường:
Họ chê người nín thinh,
Họ khinh kẻ lắm lời,
Nói vừa vừa cũng trách.
Thế-gian, chẳng có cách nào tìm được
Người chưa hề phải rước lấy lời chê.
(Kệ số 227.)
Từ xưa cho đến nay,
Mãi đến tận sau nầy,
Chưa hề có những ai
Hoặc hoàn-toàn bị chê-bai,
Hoặc trọn-vẹn được khen-ngợi.
(Kệ số 228.)
Ngày qua ngày, nhận xét rõ,
Người trí mới khen vị đó.
Đời sống chẳng tí vết nhơ,
Cả giới, định, huệ đều có.
(Kệ số 229.)
Ai dám khinh-chê vị ấy
Hạnh sáng tỏ tợ vàng ròng.
Các bực Trời khen hết lòng,
Cả đức Phạm-Thiên cũng vậy.
(Kệ số 230.)

Câu hỏi?


06: Tri nhân( biết người trong kệ này). Xem lại bài làm số 13. Tri Nhơn Pháp Cú kệ luận.


07:Tri ngã( biết mình trong kệ này). Xem lại bài làm số 14. Tri Ngã Pháp Cú kệ luận.


08: Đạo đời chuyện. Xem lại bài làm số 15. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận.


09: Thí dụ: để dễ hiểu bài kệ. Xem lại bài làm số16.Dụ ý Pháp Cú kệ luận.


10. Chân thiện mỹ: như thế nào là Giá trị toàn mỹ nhất trong bài kệ. Chú thích bằng ca dao, tục ngữ, điển tích...Xem lại bài làm số 17. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận. http://chonnga.blogspot.com/


------------------------------


Luận nghĩa câu hỏi:


06. Tri Nhơn Pháp Cú luận = Xét người hành pháp luận giải kệ vấn đáp, (thí dụ: Tri nhơn tri diện bất tri tâm.)- Chú thích này rất khó luận giải, nếu không khéo, thành chỉ trích chê bai, phải mang tai họa vào thân. Chú thích bằng Văn,Tư,Tu huệ mà nhiếp phục. 1- Nhìn Chánh-Báo thế nào, quán Y-Báo thế ấy về phiến diện bề ngoài, 2- Thấy hành động tạo tác thiện ác của người để quán lại hành động tạo tác thiện ác của mình, 3- Ngừa bệnh hơn trị bệnh, gần mực thì đen gần đèn thì sáng v.v.


07.Tri Ngã Pháp Cú luận = Xét Danh Sắc Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp, tương tự như Hồi quang phản chiếu. Chú thích những việc đã qua, việc hiện nay và việc ngày mai v.v.


08. Đạo Đời Pháp Cú chuyện luận = Chuyện đạo đời Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại chuyện của mình, của người, chuyện đạo có nội dung trong bài luận v.v.


09. Dụ Ý Pháp Cú luận = Thí dụ ý Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích, thí dụ về người vật, Hữu vi vô vi, đất nước gió lửa. 2- Dụ ý sao cho dể nhớ, dể hiểu v.v.


10. Chân Thiện Mỹ, Ý Pháp Cú luận = Chân thật nhứt, hoàn thiện nhứt, đẹp trong lẫn ngoài nhứt, ý nghĩa đầy lời hay ý đẹp nhứt (hoàn thiện hảo ý), Hành Pháp Luận giải kệ vấn đáp. Chú thích lại câu ca dao, tuc ngữ, Nho, Kệ sao cho dể nhớ, dể hiểu. (Vì Pháp Vị chỉ một vị, mà người đang thọ hưởng Pháp Vị lại khác nhau.)


IV. Kết Luận:


Ai sẽ là người chấm thi! – Cũng chính là bạn chấm thi. Muốn biết bạn sẽ thi thành người tốt, hiền hoặc tới thành Bậc A La Hán.


Thì xem thí dụ dưới đây.


Người Tốt: Không có đạo hoặc tôn giáo khác. Sống không hại người.


Người Hiền: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác (hiểu 5 giới luật, người Phật tử tại gia. Đã giữ được từ 1 tới 5 giới.)


Người Hiền Trí: Sống không hại người, biết giữ hạnh phúc gia đình, Biết thiện ác, Nhơn quả, chúng sanh bình đẳng, Không ỷ thế cại quyền. Giúp đở người nghèo, khó. Có tánh kiên nhẫn, cầu tiến. Có đầy đủ 5: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tí. Tu Thập Thiện nghiệp.


Người Thiện Tri Thức: Trên đền đáp Tứ trọng ân, dưới nguyện độ Tam đồ khổ. Và có đầy đủ Tín, Hạnh, Nguyện. Tam Bảo. Có Tứ hoành Thệ Nguyện.


Cao hơn nửa là:


Trơ như đất, tâm không hiềm hận,
Vững như trụ đồng mặc cảnh nhục vinh.
Trong như hồ nước, lóng sạch bùn sình.
Bực La Hán dứt luân hồi lận đận.
http://sites.google.com/site/layphat/
http://chonnga.blogspot.com/
http://tracnghiemthantam.blogspot.com/
http://phap-cu.blogspot.com/